Pokyny BP a DP

V souladu se studijním řádem OU a v zájmu zkvalitnění závěrečných prací a vyjasnění některých záležitostí týkajících se zadávání bakalářských a diplomových prací ukládám a připomínám studentům katedry informatiky a počítačů následující zásady:

  1. Studenti bakalářských studijních programů si od akademického roku 2016/17 vybírají téma bakalářské práce již v LS 2. ročníku studia, tj. nejpozději v červnu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce nikoliv pouze návrh tématu!
  2. Studenti navazujících magisterských studijních programů si vybírají téma diplomové práce již v ZS 1. ročníku studia, tj. nejpozději v listopadu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce, nikoliv pouze návrh tématu!
  3. Zamýšleným cílem úpravy je zlepšení kvality prací tak, aby student měl na zhotovení bakalářské práce nejméně rok, resp. u diplomové práce nejméně jeden a půl roku.
  4. Ve výjimečných odůvodněných případech lze tyto lhůty zkrátit (např. změna tématu, vedoucího práce, dlouhodobý studijní pobyt apod.).
  5. Student si volí téma závěrečné práce především z nabídky zveřejněné na portále OU v sekci VŠKP a po konzultaci s uvedeným vedoucím práce dodá s dostatečným předstihem návrh na zadání na sekretariát KIP, který po schválení je podkladem pro zadání práce. Toto zadání si pak následně student vyzvedne zhruba do měsíce po termínu pro zadání práce. Vyhledávání v portálu je nejvhodnější podle vedoucího práce (podle zaměření).
  6. Vedoucím bakalářské práce může být akademický pracovník nebo student doktorského studia na KIP.
  7. Vedoucím diplomové práce může být akademický pracovník zpravidla s vědeckou hodností (PhD., CSc.). Student doktorského studia může být pouze konzultantem práce.
  8. V případě tématu z praxe může být konzultantem práce externí pracovník.
  9. Student může navrhnout i vlastní téma, které však musí splňovat nároky kladené na danou úroveň studia. Zejména u diplomové práce (NMgr.) musí být zřejmý vlastní přínos studenta – např. vylepšení stávající metody, nová metoda, kombinace stávajících metod apod. a zejména musí být tento přínos náležitě ověřen.

Zásady platí od 15.11.2016.

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF, Ostravská Univerzita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *