Konzultační hodiny

Konzultace si vždy předem domluvte s vyučujícím mailem.

Mgr. David AdamczykÚt14:00-15:30
Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.St10:50 – 12:25
Doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.Út10:50 – 12:25
Ing. Eva Burianová, Ph.D.Čt7:30 – 9:00
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.St10:00 – 11:30
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.Čt9:30-11:00
Mgr. Filip HardtPo dohodě mailem
doc. Ing. František Huňka, CSc.Po dohodě mailem
Mgr. Michal JalůvkaPo dohodě mailem
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.Út12:30-14:00
Mgr. Robert Jarušek, Ph.D.Út11:00 – 12:30
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.Po dohodě mailem
Doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.Po dohodě mailem
Prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.Po dohodě mailem
Mgr. Marek MalinaPo dohodě mailem
Mgr. Jiří MatulaPo dohodě mailem
Mgr. Vojtěch MolekPo dohodě mailem
Mgr. Ondřej PektorPo dohodě mailem
Mgr. Martin PrášekPo dohodě mailem
Mgr. Petr RaunigrPo14:0-15:45
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.Út Pá9:00-10:00 9:00-11:00
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.St10:50-12:20
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.Čt12:30-14:00
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.St10:50 – 12:25
RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.Út9:10 – 10:50
RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D.Út14:10-15:45
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.Út10:50-12:30
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.Po dohodě mailem
Mgr. Adam Bartoň, Ph.D.Po15:45 -17:20

Pokyny BP a DP

V souladu se studijním řádem OU a v zájmu zkvalitnění závěrečných prací a vyjasnění některých záležitostí týkajících se zadávání bakalářských a diplomových prací ukládám a připomínám studentům katedry informatiky a počítačů následující zásady:

  1. Studenti bakalářských studijních programů si od akademického roku 2016/17 vybírají téma bakalářské práce již v LS 2. ročníku studia, tj. nejpozději v červnu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce nikoliv pouze návrh tématu!
  2. Studenti navazujících magisterských studijních programů si vybírají téma diplomové práce již v ZS 1. ročníku studia, tj. nejpozději v listopadu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce, nikoliv pouze návrh tématu!
  3. Zamýšleným cílem úpravy je zlepšení kvality prací tak, aby student měl na zhotovení bakalářské práce nejméně rok, resp. u diplomové práce nejméně jeden a půl roku.
  4. Ve výjimečných odůvodněných případech lze tyto lhůty zkrátit (např. změna tématu, vedoucího práce, dlouhodobý studijní pobyt apod.).
  5. Student si volí téma závěrečné práce především z nabídky zveřejněné na portále OU v sekci VŠKP a po konzultaci s uvedeným vedoucím práce dodá s dostatečným předstihem návrh na zadání na sekretariát KIP, který po schválení je podkladem pro zadání práce. Toto zadání si pak následně student vyzvedne zhruba do měsíce po termínu pro zadání práce. Vyhledávání v portálu je nejvhodnější podle vedoucího práce (podle zaměření).
  6. Vedoucím bakalářské práce může být akademický pracovník nebo student doktorského studia na KIP.
  7. Vedoucím diplomové práce může být akademický pracovník zpravidla s vědeckou hodností (PhD., CSc.). Student doktorského studia může být pouze konzultantem práce.
  8. V případě tématu z praxe může být konzultantem práce externí pracovník.
  9. Student může navrhnout i vlastní téma, které však musí splňovat nároky kladené na danou úroveň studia. Zejména u diplomové práce (NMgr.) musí být zřejmý vlastní přínos studenta – např. vylepšení stávající metody, nová metoda, kombinace stávajících metod apod. a zejména musí být tento přínos náležitě ověřen.

Zásady platí od 15.11.2016.

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF, Ostravská Univerzita

Pokyny DS a KS (1. ročník)

Vážení studenti kombinovaného a distančního studia KIP,

rád bych Vás jako vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF OU přivítal do studia a zaslal vám pozvánku k úvodnímu tutoriálu a testování AJ, který proběhne 18.9. (sobota) od 7.30 na PřF (dočasně umístěna na ulici Bráfova 7 – vchod ve dvoře PřF). Naše hlavní budova je prozatím v rekonstrukci, tedy prosím přijďte do přízemí budovy C na učebnu C103. Zde vás přivítáme oficiálně, zodpovíme dotazy a v přilehlých PC učebnách budete moci podstoupit test AJ. Na dalším programu se domluvíme, ale neměl by trvat déle než do 12h. První odborné tutoriály pak máte naplánovány na 2.10. (ale to již uvidíte ve vašem portálu podle přihlášených předmětů).

Informace k testu AJ jsou v příloze zprávy, případné dotazy směřujte prosím na garanta dr. Vladimíra Bradáče (vladimir.bradac@osu.cz). Nicméně to bude také řešeno na úvodu do studia 18.9. Jelikož jste studenty SP Aplikovaná informatika v kombinované nebo distanční formě, vaší studijní poradkyní (tutor) je dr. Zdeňka Telnarová (zdenka.telnarova@osu.cz) – na ni se obracejte s případnými dotazy na průběh studia a organizaci z pohledu katedry (obsah, předměty apod.). Problémy všeobecného studijní charakteru (zápisy, potrvzení o studiu apod.) jsou pak v kompetenci studijního oddělení (již jste při zápisu byli v kontaktu). Případné technické problémy (přihlašování do IS OU, portál, Office 365 aktivace apod.) řeší Centrum informačních technologií OU (nejlépe prostřednictvím helpdesku v portálu).

Doporučuji vám již nyní se pomocí svých přihlašovacích údajů kromě portálu přihlásit také do Office 365 OU – ve výuce využíváme často MS Teams, případně systém Moodle (moodle.osu.cz). Technické informace jsou ve vašem portálu, doporučuji se po aktivaci O365 přihlásit do konzultačního týmu KIP – pomocí kódu dp32ibe. Také si zapněte oznámení příslušných kanálů svého oboru.

Zde lze komunikovat efektivněji než jen pomocí prostého emailu.

Děkuji za váš výběr KIP jako místa studia aplikované informatiky a těším se na setkání 18.9.

Hashim Habiballa, vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF OU